วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พาสปอร์ตพระภิกษุ /หนังสือเดินทางพระภิกษุ


หนังสือเดินทางพระ


เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางพระภิกษุสามเณร

1.เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม


ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

( หนังสืออนุมัติจาก ศ.ต.ภ.มีอายุ 3 เดือน)

2.ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด

4.สำเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
ขั้นตอนการดำเนินการ
1.)กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร

โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครอง ตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล

เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค
- มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตร

เขตป้อมปราบฯ กทม. 02-223-3351 , 02-223-55-48 แผนที่

(ราคาชุดละ 300 บาท ไปซื้อได้ด้วยตัวท่านเองหรือโทรสั่งซื้อแล้วส่งทางไปรษณีย์)


- การกรอกรายละเอียด โปรดกรุณากรอกด้วยตัวบรรจง หรือถ้าสามารถพิมพ์ได้จะดีที่สุด


( พยายามทดลองกรอกแบบคำขออนุญาตก่อนเขียนหรือพิมพ์จริง )


ห้ามยับ ห้ามพับ ห้ามลบ ห้ามสกปรกตัวอย่าง แบบกรอกที่ถูกต้องเอกสารที่ต้องเตรียม1.แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด


- สำคัญ ในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดอาจจะทำไม่เหมือนกัน


- ตัวอย่าง เช่น พระอธิการไพบูลย์ ฉายา นาควโร นามสกุล ภูมิ


ในสำเนาทะเบียน / วัด ( พระอธิการไพบูลย์ ภูมิ(นาควโร) หรือ นาควโร(ภูมิ)


หรือ พระอธิการไพบูลย์ นาควโร ( ไพบูลย์ ภูมิ) จะต้องมีนามสกุล มีฉายาอย่างเดียวไม่ได้


3.สำเนาใบสุทธิประกอบด้วย (สถานะเดิม,หน้าอุปสมบทและหน้าสังกัด)


4.สำเนาใบตราตั้ง ( ถ้าชื่อไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่น)


5.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ


- ติดแบบฟอร์ม 1 ใบ


- แนบมาพร้อมเอกสาร 1 ใบ


6.เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์, ตารางเดินทาง (สามารถขอได้จากบริษัททัวร์ที่จะเดินทาง)
2.)ยื่นแบบคำอนุญาตฯ(กรุณาใส่ซองให้เรียบร้อย) ที่เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กทม.02-281-7276

ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯในวันที่ 1 และวันที่15ของทุกเดือน

(จะมีกล่องใส่อยู่หน้าห้อง อย่าลืมใส่ซอง)

3.)คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4.)สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกหนังสือเดินทาง


5.)เมื่อได้หนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
แผนภูมิขั้นตอนการขอ
เวปไซต์ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

เวปไซต์ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ